เศรษฐกิจพอเพียง » การเลี้ยงสัตว์ ร่วมกันเพื่อทำเกษตรพอเพียง

การเลี้ยงสัตว์ ร่วมกันเพื่อทำเกษตรพอเพียง

6 มกราคม 2018
3031   0

การเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรกรรมที่จะนำพาไปซึ่งความมั่นคงและเกษตรที่ยั่งยืนก็คือการทำ เกษตรพอเพียง ผสมผสาน ที่เป็นการปลุกพืชและ การเลี้ยงสัตว์ ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและมีการช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างประโยชน์ต่อกันและกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการอยู่ร่วมกันของสัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกษตรพอเพียงผสมผสานนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก การทำเกษตรพอเพียงต้องรู้จักการวางแผน ดำเนินการและสามารถที่จะใช้สังคม แรงงาน ที่ดิน เงินทุน และปัจจัยที่มีในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะนำวัสดุเหลือจากการผลผลิตชนิดหนึ่งมาสร้างประโยชน์อีกต่อหนึ่ง ภายในพื้นที่ไร่นา เช่น การเลี้ยงหมูบนบ่อปลา,การเลี้ยงไก่ใกล้บ่อปลา, การเลี้ยงปลาในพื้นที่นา เป็นต้น

การเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ ผสมผสานกับการทำเกษตรได้อย่างไร?


การเลี้ยงสัตว์รวมกับการทำเกษตรพอเพียงนั้นสามารถที่จะสร้างการหมุนเวียนได้หลายอย่างทั้ง
– พืชยืนต้นที่จะช่วยบังแดดบังฝนให้กับสัตว์ต่างๆ
– สมุนไพรภายในพื้นที่ที่จะช่วยเป็นยารักษาโรคตามธรรมชาติให้กับสัตว์
– พืชที่เหลือจากการทำอาหารของเกษตรกรสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้
– สัตว์ต่างๆ หลายชนิด เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ ห่าน และอื่นๆอีกมากมาย สามารถที่จะช่วยในการกำจัดวัชพืชในสวนได้
– มูลสัตว์สามารถที่จะนำมาเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรได้
– ผึ้งสามารถที่จะช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิตของพืชได้
– การเลี้ยงปลาสามารถที่จะช่วยกำจัดวัชพืช แมลงต่างๆ ให้กับข้าวได้
– การเลี้ยงปลานั้น มูลที่ตกตะกอนในบ่อเลี้ยงปลาสามารถช่วยให้อินทรีวัตถุกับพืช นำไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชได้มีผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

การเลี้ยงสัตว์
จะเห็นได้ว่า การเลี้ยงสัตว์ ร่วมกันเพื่อการเกษตรนั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้หลายอย่าง เป็นการอาศัยแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักเกษตรพอเพียง นอกจากนี้ในยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายทางธรรมชาติ เช่น ลมฟ้าอากาศที่แปรปรวน พายุฝน ไร่นาข้าวเสียหาย เราก็สามารถที่จะใช้การเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ช่วยในการทดแทนรายได้ส่วนที่เสียหาย รวมไปถึงยังช่วยกระจายรายได้ได้หลายทาง ลดความเสี่ยงในเวลาที่มีการผกผันราคาผลผลิตต่างๆ ถ้าหากว่าปีนี้พืชผักผลไม้ขายได้ไม่ดี เราก็สามารถที่สร้างรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงสัตว์ได้อีกช่องทางหนึ่ง ได้ประโยชน์ สร้างรายได้อีกทั้งยังสามารถเป็นอาหารที่ใช้ในแต่ละวันอีกด้วย

หากสนใจหลักการของการเลี้ยงสัตว์สามารถ อ่านได้เพิ่มเติม ดูข้อมูลการเลี้ยงสัตว์