เรื่องอื่นๆ » เกษตร ทฤษฎี ใหม่ ด้วยสูตร 3331

เกษตร ทฤษฎี ใหม่ ด้วยสูตร 3331

3 มกราคม 2018
1073   0

เกษตรพอเพียง
เกษตร ทฤษฎี ใหม่ นั้นเป็นแนวทางในการทำเกษตรเพื่อบริหารจัดการน้ำและที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการลดความเสี่ยงของรายได้ที่ไม่แน่นอน ทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขต มีกำไรและรายได้เพิ่มขึ้น ลดการเป็นหนี้เป็นสิน อีกทั้งยังเป็นการลดการว่างงานตามฤดูกาล สามารถทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี ลดการอพยพแรงงาน เป็นการใช้พื้นที่เกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและสูงสุด

เกษตร ทฤษฎี ใหม่ 3331 แบ่งพื้นที่อย่างไร?

เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถที่จะจัดแบ่งออกได้ 4 ส่วนคือ 30:30:30:10 โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่ 30% = ใช้สำหรับการขุดสระเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการกักเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูฝน เพื่อใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูกาลแห้งแล้ง หรือไร้ฝน รวมไปถึงใช้ในการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งใช้ในการปลูกพืชต่างๆ เช่น ตะไคร้,ผักบุ้งหรือผักสวนครับ เป็นต้น

พื้นที่ 30% = ใช้สำหรับการปลูกข้าว เพื่อที่จะนำข้าวที่ได้มาเป็นอาหารที่เพียงพอสำหรับในครัวเรือนแต่ละวันและตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องไปซื้อในราคาที่แพง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และดำรงอยู่อย่างพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้

พื้นที่ 30%= ใช้สำหรับปลูกไม้ยืนต้น ผลไม้ พืชผักต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย เป็นการทำเกษตรพอเพียงผสมผสานและหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารในแต่ละวัน ถ้าหากเหลือก็สามารถที่จะนำไปขายต่อได้

พื้นที่ 10% = ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย
เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ถนนหนทาง โรงเรือนในการเพาะปลูกรวมไปถึงเรือนเพาะชำ คอกเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว พื้นที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆอีกมากมาย ที่จะทำให้เราสามารถจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด มีบ้าน มีพื้นที่ทำงาน และจัดวางเพื่อทำการเกษตรพอเพียง

เมื่อประชาชนหรือเกษตรกร สามารถที่เข้าใจหลักการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะนำมาซึ่งการรวมในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่ม เพื่อที่จะพัฒนาด้านการตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การผลิตและอื่นๆตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีมากยิ่งขึ้น

New theory Agriculture or Sufficiency Agriculture is the new model for Thai farmer. It is separated area to 4 part the first 30% for big tree , second 30% for farming , 30% for water and the last 10% for farmer house.