เกษตรพอเพียง » เกษตรอินทรีย์ ตามหลักเกษตรพอเพียง

เกษตรอินทรีย์ ตามหลักเกษตรพอเพียง

3 มกราคม 2018
696   0

เกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ นั้นเป็นการทำ เกษตรพอเพียง ตามหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่มีสารพิษหรือการเคมีตกค้างพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมีทางน้ำ ทางอากาศและทางดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดินให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศน์และธรรมชาติโดยไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือสารเคมีสังเคราะห์ พร้อมทั้งทั้งใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกมาตรฐานของเกษตรพอเพียง ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร มีต้นทุนในการผลิตต่ำเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรพอเพียง

เกษตรอินทรีย์

การทำนาอินทรีย์ ตามหลักเกษตรพอเพียงคืออะไร

เป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งดีกว่าเดิม มีอาหารที่ปลอดสารพิษ มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำและตามหลักของเกษตรพอเพียงผสมผสาน ส่งผลให้ผืนที่นาเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ผลผลิตของการทำนาอินทรีย์จะมีรูปร่างที่ดีและสมส่วน มีสีสวยตามปกติ มีกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเนื้อที่มีความนุ่มแน่นรสชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้างสามารถที่เก็บรักษาได้ทนทานและนำมาซึ่งสารอาหารที่ดีมากยิ่งขึ้น

เกษตรอินทรีย์ คือทางรอดของเกษตรกรไทย

ปัจจุบันนี้การทำนาหรือการทำการเกษตรเป็นการใช้ทรัพยากรดินโดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสียงของสารพิษและปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ที่จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางกายภาพและแร่ธาตุของดินที่หายไปพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ พืชส่วนใหญ่จะอ่อนแอ ไม่มีภูมิต้าน เกิดเชื้อโรคได้ง่าย ดินเสื่อมคุณภาพมากขึ้นจนนำมาซึ่งการใช้สารเคมีเพื่อทำนากำจัดวัชพืช ที่มีทั้งราคาที่สูง เพิ่มต้นทุนการผลิตมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน มีหนี้สินอีกทั้งยังได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพอีกด้วย เพราะฉะนั้นการทำนาอินทรีย์เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมบำรุงพื้นที่และทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวนา ตามหลักเกษตรพอเพียง

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจในการทำนาอินทรีย์นั้นก็สามารถที่ศึกษาข้อมูลต่างๆและหลักการที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และไม่ย่อท้อต่อการทำนาอินทรีย์ที่อาจจะเป็นผลลัพธ์ได้ช้าหรือเร็วตามความเข้าใจ แต่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรแน่นอน หากสนใจศึกษาข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเว็บ greennet.or.th